Skolsköterska

Skolsköterskan inriktar sig på att stärka det friska hos varje elev.

Skolsköterskan skall, för enskilda elever/grupper av elever som drabbas av hälsoproblem, bidra till att skapa resurser för att kunna möta kraven i det dagliga livet.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande. Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov.

Skolsköterskan lyder under sekretesslagen i egenskap av medicinalpersonal.

Målsättning

  • att följa elevens utveckling
  • att bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa enligt Elevhälsans Medicinska Enhets basprogram
  • att verka för sunda levnadsvanor enligt Folkhälsomålen

Hälsofrämjande arbete

  • erbjuda och utföra hälsoundersökning under årskurs 1 enligt skollagen
  • via hälsosamtal stärka elevens självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val
  • öka elevens kunskap och medvetenhet om risk-och friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan
  • hantera, föra, bevara och arkivera skolhälsovårdsjournal enligt gällande lagstiftning
  • tid kan vid behov bokas hos skolläkare för skolrelaterade hälsoproblem

Kontakt

Ulrica Björklund
Skolsköterska. EK, SA
Celsiusskolan
018-727 28 24

Marie Krönström
Skolsköterska SPRINT, NA, HA
Celsiusskolan
Tel: 7272075 mobil 072-7095145