Särskilt stöd och specialundervisning

Vår verksamhet ska främja elevernas lärande och har som grund de riktlinjer som uttrycks i Skolverkets läroplan (Läroplan, examensmål och gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011):

· Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå

· Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som har svårigheter att nå målen

· Eleverna ska grundlägga en positiv inställning till lärande

· Skolan ska sträva efter flexibla lösningar för arbetsformer

Syfte
Skolan ska erbjuda och ge adekvat träning och stöd i studier i olika ämnen, enskilt och i grupp, till elever i behov av detta, under en kortare eller längre tid.

Mål
Genom individanpassat stöd hjälpa eleverna att uppnå högre betyg.

Former för stöd

Tekniska
hjälpmedel

Lokalt på Celsiusskolan Extern hjälp Kommun-
gemensamt
stavningsprogrammet Stava Rex (svenska) Specialundervisning enskilt och i grupp Konsultativt stöd (resurs och kunskap): utredningar och diagnoser  

stavningsprogrammet Spell Right (engelska)

Extra stöd i grupp i engelska och matematik i pågående kurser i åk 1 Skoldatateket: kurser och lån av alternativa verktyg Sommarskola
stavningsprogrammen är laddningsbara i i elevernas hemdatorer Extra stöd enskilt genom ämneslärare Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm):rådgivning Ixcoach.uppsala.se
;extramatte.se
Talsyntesen Claro Read Dubbelbemanning på lektioner vid vissa tillfällen   Läxhjälp
Inlästa läroböcker (ordnas via biblioteket) IT-didaktiker    
IT-teknikernas råd och support      

Organisation

  •  Specialundervisningen ingår i skolans Elevhälsa sedan juli 2011. De olika professionerna i detta team (skolsköterska, kurator och Syv samt spec.lärare) träffas i regel en gång i veckan för uppdatering och uppföljning av elevärenden samt för samordning av insatserna och åtgärderna inkl beslut att upprätta åtgärdsprogram. Mötena leds av programrektor. Primärt är Elevhälsans arbete av förebyggande art.
  • Den lokala arbetsgången för stödåtgärder följer Celsiusskolans fastlagda rutiner vilka i sin tur baseras på ett kommungemensamt flödesschema.
  • Speciallärarna arbetar i god samverkan med undervisande lärare och övrig personal samt med andra berörda i kommunen, t. ex. gymnasiesamordnare.
  • Gymnasiestaben sammankallar till gemensamma speciallärarträffar minst fyra gånger per år.
  • Återkommande kontakter tas i elevärenden och kollegialt samarbete sker regelbundet med lärare och elevhälsans personal i kommunen och elevers hemkommuner.

Kontakt

Helena Bicer
Speciallärare
Celsiusskolan
018-727 28 23