Kurator

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever och deras föräldrar i psykosociala frågor. Kurator samarbetar med skolans personal, olika myndigheter och institutioner i frågor runt eleven.

Arbetet sker på tre nivåer:

  • individnivå arbetar vi med enskilda samtal med elever. Det kan till exempel gälla skoltrötthet, personliga kriser, relationsproblem eller olika former av missbruk. Vi hjälper till att förmedla kontakter till andra verksamheter samt ger information och service i sociala och ekonomiska frågor.
  • gruppnivå arbetar vi med förebyggande arbete i klasserna. Vid behov kan vi också gå in i en klass för att jobba mer specifikt med ett problem.
  • organisationsnivå arbetar vi med utvecklings- och förändringsarbete inom områden som berör skolan. Vi arbetar också med att utveckla samarbetet med andra myndigheter.

Tystnadsplikt

Skolkurator har tystnadsplikt vilket innebär att han eller hon, enligt sekretesslagen, inte får föra vidare det de får veta om elevens personliga förhållanden. Kurator och elev kan dock komma överens om att uppgifter kan lämnas vidare till exempelvis föräldrar eller myndigheter.

Anmälningsplikt

Enligt Socialtjänstlagen 14:1 är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta något som kan innebära att en elev far illa. Det behöver inte finnas bevis, utan även misstanke och svårbedömda uppgifter ska lämnas.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Camilla Bogelid
Kurator för Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen
Celsiusskolan
018-7272816

Jessica Tegemo
Kurator för Språlintroduktion-SPRINT, Handelsprogrammet och IMYrk
018-727 28 25