O

O Allmänt

Solidaritetsrörelsens hus
Webbsida för ett 30-tal organisationer inom solidaritets-, freds- och miljörörelserna.

Procon
Argument för och emot kontroversiella frågor.

Ob Internationella relationer

Conflicts in Africa
Samtida konflikter i Afrika. Sökning på länder och ämnesområden som rör konflikter i Afrika.

Globalis
En interaktiv världskarta. Statistik från hela världen presenteras här på ett lättfattligt sätt. Från FN-förbundets UNgdomssajt

Globalportalen
Information om drygt 140 länder; bl.a. om utveckling och bistånd, demokrati, mänskliga rättigheter och miljö. Webbsidan uppbyggd av 24 organisationer som arbetar med globala frågor (SIDA, Rädda Barnen, Svenska kyrkan etc.)

InfoNation
Information om alla länder som är medlemmar i Förenta Nationerna.

Kiosken
Via KIOSKEN kan du länka dig till nyhetsmedier i hela världen, i första hand tidningar med nyheter på landets språk

Konflikter & katastrofer
Utrikespolitiska och Totalförsvaret i samarbete.

Läkare utan gränser
Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält.
De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer.

Nobels fredspris

SIDA

Svenska freds- och skiljedomsföreningen

UBV - Utbildning för biståndsverksamhet
UBV, Utbildning för biståndsverksamhet, är en svensk biståndsorganisation med verksamhet i Latinamerika och Sverige. UBV är partipolitiskt och religiöst obundna och verksamheten finansieras med stöd av det svenska biståndsorganet SIDA.

Utrikespolitiska institutet
Utrikesanalyser, länktips och fakta om länder.

Obf FN

FN
Förenta Nationerna

FN-förbundet Sverige

FN:s informationskontor för de nordiska länderna

Obk-ae EU

EU-länkar
Celsiusskolans biblioteks länklista över EU.

Oc Statskunskap och politik

Amnesty International

Demokratiakademin
Ett nätverk som startades av förlaget Ordfront. Syftet är att utveckla demokratin med diskussion och debatt.

Mr-forum
Nyheter och information om mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter'

Occ Svensk politik

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Regeringen

Riksdagen

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Oe Rättsvetenskap

Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet.

Byrån för lika rättigheter
Byrån För Lika Rättigheter är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka alla former av diskriminering i samhället som baseras på kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (diskrimineringsgrunderna).

Domstolsväsendets rättsinformation

EUR-Lex
EU-lagstiftningen på Internet. Lagstiftning och rättsaker i fulltext.

FBI
Federal Bureau Of Investigation

GlobaLex
Guide till resurser för juridisk forskning inom internationell rätt, komparativ rätt och utländsk rätt. Innehåller bl.a. information om rättskällor från olika länder.

Jureka
Vänder sig till alla som söker information med juridiskt och ekonomiskt innehåll.

Justitieombudsmannen
Justitieombudsmännen (JO) väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar

Law Library of Congress
Främst juridisk information för särskilda länder men även uppgifter om grundlagar och förvaltning

Notisum
Rättsnätet. Lagar och förordningar.

Polisen

Oh Sociala frågor

Världsbanken om fattigdom

Ohd Emigration och immigration

Immigrantinstitutet
Forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism

Mångkulturellt centrum

Ohe Minoriteter

Expo
Studerar och kartlägger antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället.

Minoriteter
Hemsida om sveriges nationella minoriteter

Ohf Social omsorg

BRIS
Barnens rätt i samhället.

Folkhälsoinstitutet

Rädda barnen

Röda korset

Socialstyrelsen

Ohi Alkohol-, narkotika- och dopingfrågor

Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning (CAN)

Dopingjouren  
Fakta och rådgivning om doping

DrugNews
Presenterar nyheter om tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Ett samarbete mellan nykterhetsrörelsen IOGT-NTO, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Frilansgruppen Rasp.

Drugsmart
Information om alkohol, narkotika och tobak (ANT).

Oneday
Ideell förening mot droger.

World Anti-Doping Agency

Ohj Könsrollsfrågor

JämO
Jämställdhetsombudsmannen.

RFSL
Riksförbundet för homo- & bisexuellas rättigheter.

RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning.

Oi Statistik

US Census Bureau
Statistik, demografiska och socionomiska data från 227 länder och områden i världen.

Statistiska Centralbyrån
Databas innehållande svensk statistik.